Cấu trúc dự án cho Node Js

Thời gian gần đây mình có làm việc với Node JS, và có nhận thấy rằng với node js hay với javascript thì các project được tổ chức tương đối tự do. Nên post này mình có note lại một cấu trúc dự án theo cá nhân mình là tốt,... [Read More]
Tags: JS

Connection pool trong PostgreSQL

Khi làm việc với database, chúng ta sẽ gặp một số khải niệm như Connection pool. Post này chúng ta sẽ tìm hiểu xem connection pool là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm tới Connection Pooling. Cụ thể trong tình huống này là Connection Pooling trong Postgres. [Read More]
Tags: Others